Avaliku välja rollist ühiskonnas

Avalik väli ehk avalikkus on mentaalne keskkond, kus toimub ümbritseva reaalsuse ja selles toimuvate protsesside tõlgendamine inimeste eneste poolt. Need tõlgendused ja arutlused mõjutavad omakorda tulevaste sündmuste ja protsesside kulgu. Seega on inimestel avaliku välja kaudu esiteks maailmas ja ühiskonnas toimuvast ülevaade, teiseks saavad nad oma suhtumisega suunata nii avaliku välja moodustavaid arvamusi kui ka reaalseid protsesse ja otsustusi.

Toimiv avalik väli on demokraatias vähemalt sama oluline kui rahvuslik koguprodukt — see on mentaalse jõukuse ja vabaduse näitaja. Avalik väli eeldab, et ühiskonnas ei toimi mitte ainult praktilised ja reaalsed tegevused, vaid ka arvamustel ja sümboolsetel tegevustel on tähendus ning jõud mõjutada üldisi otsustusi ja protsesse.

Euroopas on ühine ja toimiv avalikkus keskseks väärtuseks. Küpseid demokraatiaid eristabki pseudodemokraatiatest avaliku välja reaalne toimimine, oluliste küsimuste toomine sellele väljale, kogemuste analüüsi loov rakendamine — otsustamine toimub mitte juhuslike huvigruppide ja välisfirmade hetkehuvidest lähtudes, vaid püsielanike ühishuvisid arvestades.

Ka Eestile on hädasti vaja sellist avalikku välja, kus tegeldaks ühiste, tõepoolest oluliste teemadega, arendataks dialooge ja hoitaks otsustamise protsess asjatundjate abil avalikkuse pilgu all. Niisamuti on Eestile vaja ühishuvide eest seisvate spetsialistide foorumeid ja nõu. Väikeriigi jaoks ei ole avaliku välja toimimine mitte ainult pragmaatiline, vaid ka eksistentsiaalne küsimus. Väikeriigi jaoks on oma tegevuse mõtestamine ja arutelud eriti olulised, sest pole võimalik raisata inimressurssi „eksperimentideks”, iga isik on tähtis.

Demokraatliku ühiskonna huvides on hoida avalik väli avatuna ja toimivana. Suletud totalitaarset ühiskonda iseloomustab vastupidi avaliku välja piiratud ulatus; avalikkusesse lubatakse ainult piiraja huvidele vastavad persoonid, tekstid ja tõlgendused. Tõlgenduste piiramise strateegiana funktsioneerib siin tsensuur.

Avaliku välja toimimise kvaliteedist on saanud maailmas usutav indikaator kogu sootsiumi tüübi määratlemisel — ei saa olla suletud ühiskonda laia toimiva avaliku väljaga ega avatud demokraatlikku ühiskonda ilma toimiva avaliku väljata. Kaasajal on tehnilised võimalused erinevate meediakanalite ja internetirakenduste näol avalikkuse toimimiseks laiad.

Lisateave artikli kohta