Eesti NSV militariseeritud ühiskond

Nõukogude ühiskonda iseloomustas suur militariseeritus. Sõjajärgsetel aastatel, kui Läänemere-äärsed alad muutusid üheks külma sõja eelpostidest, asus siin ebaproportsionaalselt suur NSV Liidu relvajõudude kontingent, millele lisandusid kaadrisõjaväelaste perekonnaliikmed. Kokku hinnatakse Nõukogude sõjaväelaste ja sõjaväega seotud isikute osakaalu Eesti elanikkonnas ca 100 000 – 150 000 inimesele. 

Külma sõja tingimustes, kus pidevalt tuli olla valmis sõja puhkemiseks, süvenes ka tsiviilvaldkonna militariseerimine. Sõjaline ettevalmistus algas üldhariduskoolis: kutsealuste arvestusse kuulunud noored pidid koolis läbima mahuka sõjalise õppe kursuse. Kõrgkoolides tegutsesid sõjalise väljaõppe kateedrid, mis koolitasid reservohvitsere (naisüliõpilased said meditsiinialase väljaõppe). Paramilitaarset väljaõpet andis Armee, Lennuväe ja Merelaevastiku Abistamise Vabatahtlik Ühing (ALMAVÜ). 

Nõukogude armees ajateenistuse läbinud reservväelaste üle peeti ranget arvestust ja neid kutsuti täiendusõppe korras sageli kordusõppustele. Suurt osa kordusõppustele kutsutuist kasutati tihti ka tasuta tööjõuna mitmesugustel sõjaväeobjektidel.

1950. aastatel päevakorda tõusnud tuumasõja oht tõi kaasa ulatusliku tsiviilkaitseorganisatsiooni väljakujundamise. Nõukogude Eestis organiseeris tsiviilkaitset ENSV Tsiviilkaitse Staap. Staabile allusid komandopunkt, vabariiklikud tsiviilkaitsekursused, mõõteseadmete ja raadioside töökojad, samuti regionaalsed tsiviilkaitsestaabid linnades. 

Tsiviilkaitseobjektide põhiosa moodustasid eri varjendid. Eestis oli 1986. a seisuga tsiviilkaitse jaoks arvele võetud 543 varjendit (enam kui 100 000 inimesele), 7343 lihtradiatsioonivarjet (780 000 inimesele) ning 21 000 keldrit (1,8 miljonile inimesele, s.t varuga – Eesti elanikkond oli tollal u 1,6 miljonit).  

Tsiviilelanikkond pidi kohustuslikus korras valmistama kaitsevahendeid, ettevõtetes ja koolides peeti tsiviilkaitseloenguid, pidevalt korraldati tsiviilkaitseõppusi, mis seisnesid inimeste organiseeritud suundumises varjenditesse, samuti õpetati kaitsevahendite kasutamist, esmaabi jms.  

Lisateave artikli kohta