Estonicast


Estonica on Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline entsüklopeedialaadne võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest. Estonica loodi aastal 2000, hiljem on seda jõudumööda täiendatud, viimane suurem uuendus oli aastal 2011.

Estonicas avaldatud tekstid on koostatud oma ala asjatundjate poolt, illustratsioonidena on kasutatud enamasti professionaalsete fotograafide töid ja arhiivimaterjale. Estonica loomise taga on püüe näidata Eestile eriomast ning pakkuda pidepunkte siinses kultuuriruumis orienteerumiseks.

Estonica koosneb kahest tasandist:
  • Pikematest põhiartiklitest, mis jaotuvad seitsmesse valdkonda (ajalugu, ühiskond, kultuur, riik, majandus, haridus ja teadus ning loodus). Valdkonnaartiklid on ühe valdkonna piires loetavad ka üksteise järel – iga artikli viimasele peatükile järgneb uus artikkel.

  • Märksõnaartiklitest, mis täiendavad valdkonnaartikleid. Need ei paikne valdkonnapuus, vaid on leitavad linkide kaudu või otsingu abil. Kõige põhjalikumalt on märksõnaartiklitega täiendatud Eesti 20. sajandi ajaloo osa. Märksõnaartiklite hulka kuulub nii lühikesi mõisteseletusi ja isikuartikleid kui pikemaid teemakäsitlusi.
Kõiki tekste omakorda täiendavad fotod, joonised, kaardid, audio ja videofailid, millest osa on koondatud visuaalsemat esitust võimaldavatesse galeriidesse.

Estonica on loodud erinevatele kasutajate vajadusi silmas pidades, suunatuna nii huvilisele Eestis kui ka mujal maailmas. Eestikeelse versiooni koostamisel on eelkõige silmas peetud õpilaste ja õpetajate vajadusi õppematerjalide koostamisel, täiendamisel ja illustreerimisel.
 
Estonicas avaldatud tekstid on mõeldud lugejatele vabaks kopeerimiseks ja kasutamiseks, eeldusel et see toimub mitteärilistel eesmärkidel. Illustratsioonide kasutusõigused võivad olla piiratud, vastav märge on iga illustratsiooni juures ära toodud. Tekstide ja illustratsioonide kasutamisel lähtematerjalina palume Estonicale kui allikale viidata. Üksühese avaliku esitamise puhul võrgukeskkonnas, paberkandjal või muul viisil palume sellest teavitada Eesti Instituuti.


Head Estonica sirvimist!