Akadeemia asutused

​Püüe luua Akadeemia murdeuurimise instituut 1940. a ei õnnestunud Nõukogude okupatsiooni tõttu. Aastatel 1946–1996 kuulusid Akadeemia koosseisu teadusasutused (vt andmeid kodulehelt www.akadeemia.ee), mis 1996. a määrati kuuluvaks Haridusministeeriumi valitsemisalasse.

​Vastavalt Akadeemia seadusele on Akadeemial õigus omada ja moodustada asutusi. Aastal 2012 on Akadeemial kaks asutust: Teaduste Akadeemia Kirjastus ning Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus (UTKK). Kirjastus loodi 1993. a ja alustas tegevust 1994. a. UTKK asutati 1993. a ja on ametlikult Akadeemia asutus alates 1998. a. UTKK muuseumiosakond asub Nõmmel Underi ja Tuglase majas, mis Friedebert Tuglase testamendi kohaselt anti Akadeemiale.

​Teaduste Akadeemia Kirjastuse põhiülesandeks on teadusajakirjade väljaandmine. Momendil on neid üheksa, kõik eelretsenseeritavad ja rahvusvaheliselt refereeritavad. Nendeks on:

 • Proceedings of the Estonian Academy of Sciences;
 • Acta Historica Tallinnensia;
 • Estonian Journal of Archeology;
 • Estonian Journal of Earth Sciences;
 • Estonian Journal of Ecology;
 • Estonian Journal of Engineering;
 • Linguistica Uralica;
 • Oil Shale;
 • Trames.
 • Ajakirjad ilmuvad koostöös Eesti juhtivate ülikoolidega ja nende toimetuskolleegiumid on rahvusvahelised. Seisuga 2012 on ISI Web of Science andmebaasides 7 ajakirja, andmebaasis ERIH — 3, andmebaasis SCOPUS — 8 jne. Alates 2006. a on kõigi artiklite täistekstid elektroonilisel kujul kirjastuse kodulehel (www.eap.ee). Ajakirjade erinumbrid kajastavad harilikult Eestis toimunud rahvusvaheliste konverentside ettekannetel põhinevaid artikleid, mis on eelretsenseeritud vastavalt ajakirjade reeglitele. Kirjastus vahendab ka tellimistöid teadusmonograafiatele.

  ​Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus on teadus-ja arendusasutus, mille põhiülesandeks on kogu eestikeelse kirjakultuuri uurimine ajaloolises ja teoreetilises perspektiivis, nii ajalooliselt mitmekeelse Baltikumi kirjaruumi kui ka maailmakirjanduse kontekstis, samuti kirjandus- ja kultuurimõtte arendamine tihedas seoses uute suundumustega maailmas. Ilukirjanduse ja teatritekstide kõrval on vaatluse all historiograafilise, filosoofilise, publitsistliku ja teadusliku eneseväljenduse mitmesugused eesti- ja saksakeelsed vormid, samuti Euroopa ideedeajaloos oluliseks kujunenud tekstid, mis on mõjutanud mõtlemise käiku nii laiemas ulatuses kui ka kitsamalt Baltikumis. Teoreetiliste taustauuringute raames vaadeldakse mõnede algmõistete ja mõttemallide ajalugu kogu Euroopas (antiteetilise mõtlemise traditsioon, lõpmatuse mõiste). UTKK haldab F. Tuglase pärandvara ja muid kogusid, sh F. Tuglase raamatu- ja kunstikogu, A. Adsoni ja M. Underi raamatu- ja kunstikogu jm. Põhjalik ülevaade tegevusest on leitav UTKK kodulehelt (www.utkk.ee).

  Lisateave artikli kohta