Akadeemiaga assotsieerunud institutsioonid, seltsid ja ühingud

​Pärast Akadeemia asutamist 1938. a algas seltside assotsieerumine Akadeemiaga, kuid lühikese ajaga, mis Eestile oli antud Teise maailmasõja puhkemiseni, ei jõutud süsteemi korrastada. Praegune Akadeemia seadus sätestab, et Akadeemiaga võivad assotsieeruda tema struktuuri mittekuuluvad teadus-, arendus- ja kultuuriasutused ning teadusseltsid, kelle tegevus on kooskõlas Akadeemia tegevuse ja eesmärkidega. Assotsieerumine toimub kahepoolsete lepingute alusel. 2012. aastal on Akadeemiaga assotsieerunud 8 asutust ja 17 seltsi. Eesmärgiks on infovahetus ja koostöö, assotsieerunud asutuste ja seltside kaasamine Akadeemia üritustele jne. Suur osa seltse saab ka Akadeemia eelarve kaudu oma tegevusele rahalist toetust.

Akadeemiaga on assotsieerunud järgmised asutused: Tartu Observatoorium, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Eesti Rahva Muuseum, Jõgeva Sordiaretuse Instituut.​

​Akadeemiaga on assotsieerunud järgmised teadusseltsid ja ühendused: Eesti Looduseuurijate Selts, Eesti Geograafia Selts, Eesti Kodu-uurimise Selts, Emakeele Selts, Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus, Eesti Teaduslik Selts Rootsis, Eesti Kirjanduse Selts, Õpetatud Eesti Selts (Eesti vanim teadusselts, asutatud 1838. a), Eesti Muusikateaduse Selts, Eesti Füüsika Selts, Eesti Inseneride Liit, Eesti Biokeemia Selts, Eesti Semiootika Selts, Eesti Keemia Selts, Eesti Inimesegeneetika Ühing, Eesti Majandusteaduse Selts, Eesti Akadeemilise Usundiloo Selts.

​Nagu sellest loetelust nähtub, katab assotsieerunud asutuste ja seltside tegevusvaldkond laia teadusspektrit fundamentaalteadustest kuni rakendusteni, haarates ka vaimutegevusi ühiskonna laiades huvides, kaasates sellega laiemat kogukonda kui vaid akadeemikud. Kõik assotsieerunud asutused ja teadusseltsid esitavad oma tegevuse aruanded Akadeemiale ning need publitseeritakse Akadeemia aastaraamatutes.

Lisateave artikli kohta