Arhiivid, raamatukogud, muuseumid — Eesti rahvuslik mälu

Eesti arhiivid, raamatukogud ja muuseumid moodustavad rahvusliku mälu, kuhu on püütud talletada kõik, mil mineviku, oleviku või tuleviku seisukohast oluline tähendus. Meie arhiivid, raamatukogud ja muuseumid ei ole pelgalt rahvusliku tähtsusega, vaid moodustavad ühe osa terviklikust maailmamälust.

Eesti arhiivid, muuseumid ja raamatukogud sisaldavad rohkemal või vähemal määral informatsiooni ka mitmete teiste maade ja rahvaste kohta. Samuti võib paljude maade, eriti aga meie naaberriikide arhiividest, muuseumidest ja raamatukogudest leida väärtuslikke andmeid eestlastest ja Eestist. Suures enamuses on need informatsioonikandjad kogunenud või kogutud teiste maade hoidlatesse loomulikul teel, kuid osaliselt on Eestist kultuuriväärtusi välja viidud ka seoses sõdade ja okupatsioonidega, eriti 20. sajandil, ja asuvad väljaspool Eestit ebaseaduslikult.

Püüdes määratleda arhiivide, raamatukogude ja muuseumide erinevust, võib väga üldjoontes öelda, et arhiivid korraldavad arhiividokumentide ehk arhivaalide, raamatukogud trükiste ehk raamatute, muuseumid aga esemete kogumist, säilitamist ja kasutamist.

Eesti inimkultuuri ajalugu ulatub mesoliitikumi ehk keskmisse kiviaega rohkem kui 10 000 aastat tagasi. Eelajaloolisse aega kuuluvaid kivi-, pronksi- ja rauaaegseid maapõuest saadud arheoloogilisi leide — tööriistu, ehteid, relvi, münte, majapidamistarbeid ja muid esemeid — säilitatakse ja eksponeeritakse Ajaloo Instituudi arheoloogilises kogus, Tartu Ülikooli Arheoloogiakabinetis, Eesti Ajaloomuuseumis ja mitmetes Eesti kohalikes muuseumides.

Vastavalt oma profiilile hoiavad ja eksponeerivad muuseumid inimkultuuri esemelisi mälestusmärke kõige vanematest aegadest kuni kaasajani. Muuseumide kogudes olevate esemete loomisel on tavaliselt silmas peetud kindlat praktilist ja/või esteetilist eesmärki. Arhiivide ja raamatukogude tegevuse objektiks on aga kirjasõna. Erinevalt esemelistest inimkultuuri mälestistest on kirjasõna mõeldud informatsiooni talletamiseks ning ajas ja ruumis edastamiseks.

Lisateave artikli kohta