Arhiivid, raamatukogud ja muuseumid avatud infoühiskonnas

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on oluline koostöö arhiivide, raamatukogude ja muuseumide vahel nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Seda enam, et arhiivide, raamatukogude ja muuseumide vahele ei õnnestu alati tõmmata kindlat piiri ainuüksi nende nimetuse või põhitegevuse objektiga. Nii on paljude arhiivide fondides haruldasi trükiseid ja nad omavad mitte ainult suuri, vaid ka suurepäraseid raamatukogusid, samuti on trükiseid ja arhiividokumente muuseumiekspositsioonides ja -kogudes; raamatukogudes jällegi on sageli käsikirjade osakonnad, mis võivad anda välja lausa arhiivi mõõdu.

Arhiividele, raamatukogudele ja muuseumidele tänase päeva poolt pakutav materjalihulk on võrreldes varasemaga tohutult mahukam ja jätkab kasvamist üha kiirenevas tempos. Kultuurikogude praegused valikuvõimalused on küll suured, kuid valiku tegemine seda keerulisem ja valiku tegijate vastutus suur. Sõltub ju tänastest otsustest paljuski, milline informatsioon jõuab eelnevatest põlvedest ja sealhulgas ka tänastest tulevaste põlvedeni.

Arhiivide, raamatukogude ja muuseumide kogusid on komplekteeritud tulevikku silmas pidades — hoida ja koguda tasub vaid püsiväärtusi —, kuid seda on siiski võimalik teha ainult oleviku tõekspidamistest lähtudes. Kui varem lepiti rohkem aja poolt tehtud valikuga ja hinnati talletamisvääriliseks juba ajaproovi läbi teinud antikviteete, siis praegune rõhuasetus on teine: enam ei koguta muuseumidesse, raamatukogudesse ja arhiividesse ainuüksi vanu, igapäevasest käibest kõrvale jäänud esemeid, raamatuid ja dokumente. Nii nagu raamatukogud saavad trükiste sundeksemplare, aitavad arhiivid kaasa juba dokumentide sünnile ametiasutustes ja jälgivad nende liikumist kuni arhiivi jõudmiseni. Ka muuseum ei tähenda tänapäeval enam ammugi ainult möödunud aegadest pärinevat harulduste kogu, vaid tegeleb mineviku kõrval ka kaasajaga.

Tänapäeva infoühiskonnas peetakse oluliseks ühiskonna avatust ja vaba juurdepääsu informatsioonile. Eesti arhiivid, raamatukogud ja muuseumid lähtuvad oma tegevuses demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ja avatud ühiskonna põhimõtetest, mis on fikseeritud Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja teiste seadustega. Üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele on igaühel vaba juurdepääs, mis on reguleeritud vastavat tegevusvaldkonda puudutava seadusandlusega, konkreetsete institutsioonide põhimääruste ja kasutajatele mõeldud eeskirjadega. Vastavalt Riigisaladuse seadusele ja Isikuandmete kaitse seadusele on piiratud juurdepääs riigisaladust või delikaatseid isikuandmeid sisaldavatele materjalidele.

Lisateave artikli kohta