Kodanikeühiskond Eestis

Sisukord

 • Hetkeolukord

  Ühiskonna saab jaotada kolmeks koostoimivaks sektoriks:

 • avalik ehk riiklik sektor, mille tegevus on suunatud riigiinstitutsioonide toimimise tagamisele;
 • era- või ärisektor, mille eesmärgiks on tulu saamine ...

 • Loe edasi »

 • 1980.–1990. aastad

  Kuigi esmapilgul võib näida, et kodanikualgatuse ja vaba tahte väljendamisega seotud organiseeritud vormides (MTÜ, seltsid, poliitilised parteid) osalemise kultuur tekkis Eestimaal alles Nõukogude Liidu eksisteerimise ...
  Loe edasi »

 • 2000–…

  Käesoleval ajal kõigub mittetulundusühendustes osalevate Eesti elanike protsent sõltuvalt uuringust 20–25%. Antud näitaja on viimastel aastatel püsinud üsna stabiilsena. 2009. a märgiti Eesti inimarengu ...
  Loe edasi »

 • Koostöö riigi institutsioonidega

  Eesti kolmas sektor, nagu iga teine demokraatliku riigi lahutamatu osa, on 20 iseseisvusaasta jooksul läbi teinud suure muutuse, stiihilisest kodanikuaktiivsuse väljendusest osaliselt institutsionaliseerunud professionaliseerumiseni. Tänapäeva ...
  Loe edasi »

 • Õigusruum ja teadustegevus

  Mittetulundusühenduste töö tõhustamiseks on MTÜ-de tegevus reguleeritud seadustega, mille täitmine on kohustuslik, ning manifestide, kontseptsioonide ja muude soovitusliku iseloomuga programmdokumentide poolt.​
  Loe edasi »

 • Rahastamine

  Mittetulundusühenduste rahastamiseks on mitmeid võimalusi: annetused (nt loomade varjupaigad), liikmemaksu kogumine, teenuste müümine (nt spordiklubid) ja valitsuselt ning Eesti või välismaa riiklikest ja erafondidest saadav ...
  Loe edasi »

 • Katusorganisatsioonid

  ​Eestis tegutsevad kümned katusorganisatsioonid ühendamaks mingi kitsa tegevusala MTÜ-d ja sihtasutused või vastupidi — võtmaks oma ridadesse ühendused sõltumata tegevusalast. Allpool on välja toodud vaid mõned ...
  Loe edasi »

 • Rahvusvähemuste organisatsioonid

  Eestis elab rohkem kui saja erineva rahvuse esindajaid. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 49 kohaselt on igaühel õigus säilitada oma rahvuskuuluvus. EV põhiseaduse artikkel 37 sätestab ...
  Loe edasi »