Etnilise taustaga usuvähemused

Vene vanausulised
Vanausulised (staroverid) saabusid Eestisse Venemaalt mitme lainena alates 18. sajandi algusest. Enamik 1655.–1656. aasta kirikureformile järgnenud usulise tagakiusamise eest Venemaalt põgenenud vanausulistest asus elama Peipsi rannaküladesse, kus nad on säilitanud oma eripärase usulise traditsiooni tänaseni. Eestis tegutseb 11 vanausuliste kogudust. Vanausulised moodustavad ainulaadse, nii eestlastest kui ka teistest, hiljem saabunud venelastest, erinevate traditsioonidega usulis-etnilise rühma. Eriti kõrge kultuuri- ja ajaloolise väärtusega on vanausuliste ikoonimaalitraditsioon.

Setu õigeusk
Enamik Eesti territooriumist kuulus alates 13. sajandi vallutusest Lääne-Euroopa kultuuri- ja usuruumi, ent Eesti kagunurgas sajandeid Vene võimu all elanud setud on ajalooliselt õigeusklikud. Sealjuures on Eesti-Vene piirialal elavatel setudel säilinud mitmeid eelkristlikke, kohaliku õigeusutraditsiooniga segunenud tavasid. Setude omapärase rahvausundi kujunemise juures on olnud oma osa selle rahvakillu geograafilisel eraldatusel, ent olulisemgi on teine asjaolu: kui hiljemalt koos usupuhastusega hakati mujal Eestis jumalateenistusi rohkemal või vähemal määral pidama eesti keeles, siis õigeusklikul Setumaal jätkusid teenistused setudele valdavalt arusaamatus kirikuslaavi keeles veel 20. sajandilgi.

Judaism
Etnilise usundina on judaism ka Eestis seotud kohalike juutidega, kelle esimene suurem kogukond kujunes Eestis 19. sajandi esimesel poolel. Tänapäeval tegutseb Eestis mitmeid erinevaid juudi organisatsioone, milledest vanim on 1856. aastal asutatud Eesti Juudiusu Kogudus. 2007. aastal valmis Tallinnas esimene selleks otstarbeks ehitatud sünagoog.

Islam
Ajalooliselt on islami ajalugu Eestis seotud kohaliku tatari rahvusvähemuse ajalooga: arvestatava suurusega tatari kogukond tekkis Eestisse 19. sajandil. Eesti Islami Kogudus, mis loeb oma asutamisdaatumiks 1928. aastat, ühendab tatarlaste kõrval ka aserbaidžaanlasi, kasahhe ja usbekke ning koondab enesesse niihästi sunniite kui šiiite. 1995. aastal asutati Eestis teinegi islami kogudus, väikesearvuline Eesti Muhameedlaste Sunniitide Kogudus.

Lisateave artikli kohta