Matsalu looduskaitseala

Eesti on oluliseks turgutusalaks läbirändavatele veelindudele. Suurem osa arktilistes tundrates pesitsevaist veelindudest lendab kevad- ja sügisrände ajal piki Läänemere randu, eelistades selle lõunarannikut. Igal kevadel ja sügisel peatuvad eelkõige Lääne-Eesti ja saarte rannikutel sajad tuhanded läbirändavad haned, lagled, luiged, uju- ja sukelpardid ning kurvitsalised.

Matsalu looduskaitseala on Eesti rannikumärgaladest kõige tuntum, olles Euroopa veelindude pesitsus- ja rändepeatusaladest üheks suurimaks. Matsalu arvati rahvusvahelise märgalade kaitse konventsiooniga (Ramsari) rahvusvahelise tähtsusega märgalade hulka juba nõukogude perioodil. Praeguseks on Eestis kinnitatud kümme Ramsari ala ning lisandumas on veel kümmekond. Matsalu looduskaitseala hõlmab 476,4 km² suuruse maa- ja veeala, mille moodustavad Matsalu laht koos sellesse suubuva Kasari jõe deltaga ning neid ümbritsevad kooslused: luha- ja rannaniidud, roostikud ja puistud ning lahega piirnev Väinamere osa rohkem kui 40 saarega.

Matsalu lahte suubub mitu jõge, millest pikim ja veerohkeim on Kasari. Rohkem kui 3500 km² suuruselt valgalalt kannavad jõed lahte rohkesti toitaineterikkaid setteid, mis ladestuvad jõgede suudmealadele ning roostik tungib kiiresti mere poole.

Matsalu looduskaitsealal on registreeritud kokku 270 linnuliiki, kellest pesitsejaid on 175 ning läbirändavaid veelinde 33. Kevadeti rändab läbi Matsalu üle 2 miljoni veelinnu, sealhulgas 10 000 – 20 000 väikeluike, 10 000 merivarti ja sõtkast ning arvukalt tuttvarte, jääkosklaid jt. Rannakarjamaadel peatub kuni 20 000-pealine valgepõsk-laglede seltsing, üle 10 000 hane ning tuhandeid kurvitsalisi. Arvukaimad läbirändajad (kuni 1,6 miljonit) on aulid, kellest osa peatub Väinameres. Roostikes toitub kevaditi 35 000 – 40 000 ujuparti. Sügiseti rändab läbi Matsalu ligikaudu 300 000 veelindu. Märgala on tuntud Euroopa suurima sookurgede sügisese peatuskohana. Neid on siin loendatud maksimaalselt 21 000 isendit.

Matsalu märgala on ka oluliseks sigimis- ja noorkalade turgutusalaks Väinamere kaladele. Siinsetesse luhtadesse ning vanajõgedesse tuleb kudema rohkesti haugi, särge, säinast ja vimba. Siiski on Matsalu lahe ja jõgede liigtoitelisuse tõttu siinne kalastik möödunud sajandi jooksul tuntavalt vaesunud.

Lisateave artikli kohta