Õiguskantsler

Sisukord

 • Ajalooline tagasivaade

  Õiguskantsleri institutsioon loodi Eesti Vabariigis 1938. aastal jõustunud põhiseadusega ja eeskujuks võeti Skandinaavia riikide kogemusi. Õiguskantsleri määramine tulenes vajadusest tagada riigivõimu seaduslikkus ja anda õigusabi ...
  Loe edasi »

 • Õiguskantsleri institutsiooni Eesti mudel

  Eesti õiguskantsleri institutsioon ei ole seadusandliku, täidesaatva ega kohtuvõimu osa, ta ei ole poliitiline ega õiguskaitseasutus. Õiguskantsleri institutsioon on loodud põhiseadusega ning õiguskantsler lähtub oma ...
  Loe edasi »

 • Õiguskantsleri sõltumatus

  Õiguskantsleril on põhiseaduse ja õiguskantsleri seaduse järgi mitmeid juriidilisi tagatisi, mis kindlustavad tema sõltumatuse.
  Loe edasi »

 • Õiguskantsler kui põhiseaduslikkuse järelevalvaja

  Õigustloovad aktid, mille üle õiguskantsler järelevalvet teostab, on Riigikogu seadused, Vabariigi Presidendi seadlused, Vabariigi Valitsuse määrused, ministrite määrused ja kohalike omavalitsuste määrused.
  Loe edasi »

 • Õiguskantsler kui ombudsman

  Teise põhiülesandena kontrollib õiguskantsler kui ombudsman (õigusvahemees, usaldusmees; termin rootsi keelest), kas avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud järgivad isikute põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ning ...
  Loe edasi »

 • Õiguskantsleri muud ülesanded

  Õiguskantsler viib läbi lepitusmenetluse eraõiguslike isikute vahel diskrimineerimise üle tekkinud vaidluses. Lepitusmenetluse läbiviimiseks on õigus õiguskantsleri poole pöörduda igaühel, kes leiab, et füüsiline isik või ...
  Loe edasi »

 • Õiguskantsleri menetlus ja väljundid (1. osa)

  Avalduse tagasilükkamine õiguskantsleri poolt
  Avalduse laekumisel hindab õiguskantsler kõigepealt, kas võtta see menetlusse või mitte. Õiguskantsler jätab avalduse läbi vaatamata, kui selle lahendamine ei kuulu ...
  Loe edasi »

 • Õiguskantsleri menetlus ja väljundid (2. osa)

  Õiguskantsleri menetlus
  Õiguskantsleril on põhiseaduslikkuse järelevalve ja ombudsmani funktsioonide täitmisel lisaks kodanike avalduste lahendamisele õigus algatada menetlus ka omal initsiatiivil, kui ta peab seda vajalikuks ...
  Loe edasi »

 • Õiguskantsleri menetlus ja väljundid (3. osa)

  Õiguskantsleri sõnaõigus Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungitel
  Põhiseadusest tulenevalt on õiguskantsleril sõnaõigus Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungitel. Õiguskantslerile saadetakse Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungitele arutamiseks ...
  Loe edasi »

 • Mõned näited

  Õigustloova akti põhiseadusele vastavuse kontrollimine

  • Õiguskantsler kontrollis kodaniku avalduse alusel, kas linnavolikogu määrus, millega kehtestati erinevad ühistranspordi sõidupiletite hinnad lähtuvalt elukoha registreerimisest, on põhiseaduse ja ...

  Loe edasi »

 • Õiguskantsleri usaldusväärsus

  Õiguskantsleri poole pöördunud isikute ja kantseleis läbi viidavate menetluste arv on aastatega pidevalt kasvanud. Kui institutsiooni algusaastatel esitati õiguskantslerile aastas keskmiselt 600 avaldust, siis tänaseks ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »