Õiguskantsler kui ombudsman

Teise põhiülesandena kontrollib õiguskantsler kui ombudsman (õigusvahemees, usaldusmees; termin rootsi keelest), kas avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud järgivad isikute põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ning hea halduse tava. Asutusteks, kelle tegevuse õiguspärasust õiguskantsler ombudsmanina kontrollib, on ministeeriumid, ametid ja inspektsioonid ning nende kohalikud ametiasutused, samuti kohalikud omavalitsused. Õiguskantsler kontrollib ka avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ja avalikke ülesandeid täitvaid füüsilisi või eraõiguslikke juriidilisi isikuid. Igaüks, kes väidab, et tema õigusi on rikutud, koheldud seadusevastaselt või halduse tava vastaselt, võib esitada taotluse õiguskantslerile (õiguskantsleri kui ombudsmani pädevuse raames).

Õiguskantsler võtab oma menetlusse need juhtumid, kus avaldaja kas isiklikult või oma esindaja kaudu osundab asutusele, kelle tegevus on avaldaja arvates rikkunud tema põhiõigusi. Sellise avalduse võib esitada igaüks, kuid õiguse rikkumine peab olema seotud avaldaja isikuga. Õiguskantsler kontrollib sellist avaldust, kust on selgelt näha, milles isiku õiguste rikkumine seisnes.

Õiguskantsler võib alustada avalikke ülesandeid täitvate asutuste tegevuse kontrollimist ka omal algatusel, kui eelneva teabe alusel on põhjust arvata, et ühes või teises asutuses on rikutud põhiseaduslikke õigusi või vabadusi. Üheks sellise teabe allikaks on ajakirjandus. Reegliks on kujunenud, et õiguskantsler ei jäta tähelepanuta ajakirjanike vahendatud andmeid isikute võimalike õiguste rikkumise kohta. Erilise kontrolli all on süüdistused jõustruktuuride ja korrakaitseasutuste — politsei-, prokuratuuri-, vangla-, tolli-, piirivalve-, kodakondsus- ja migratsiooniasutuste kohta, et vältida rikkumisi olulistes põhiõigustes, nagu seda on näiteks isiku vabadusõigus. Õiguskantsler pöörab tõsist tähelepanu nende isikute muredele, kes ise ei suuda piisavalt oma õiguste eest seista või kelle vabadus on piiratud. Need on lapsed, hooldekodudes ja psühhiaatriahaiglates viibivad isikud, vangid ning ajateenijad. Seetõttu külastavad õiguskantsler ja tema nõunikud erikava kohaselt lastekodusid, hooldekodusid, psühhiaatriahaiglaid, vanglaid ja väeosi. Kontrollkäikude eesmärk on kohapeal tutvuda põhiõiguste ja vabaduste tagamise olukorraga, vestelda neis asutustes olevate isikutega ning algatada vajaduse korral kontrollmenetlus. Õiguskantsleri sekkumisel on õigusrikkumised peatatud ja süüdiolevad ametiisikud korrale kutsutud.

Lisateave artikli kohta