Õiguskantsler kui põhiseaduslikkuse järelevalvaja

Õigustloovad aktid, mille üle õiguskantsler järelevalvet teostab, on Riigikogu seadused, Vabariigi Presidendi seadlused, Vabariigi Valitsuse määrused, ministrite määrused ja kohalike omavalitsuste määrused.

Selleks, et õiguskantsler saaks aktide põhiseadusega kooskõlas olemist kontrollida, saadetakse talle kõigi seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide, jõustumata välislepingute ning Riigikohtu põhiseaduslikke vaidlusi käsitlevate jõustunud kohtuotsuste ärakirjad. Õiguskantsler kontrollib nende vastavust põhiseadusele ja seadustele järelkontrolli vormis.

Viimastel aastatel on õiguskantsler erilise tähelepanuga kontrollinud õigusaktile seadusliku aluse andmist ning õigusakti kooskõla põhiseaduse põhimõtete ja sätetega. Teravdatud tähelepanu on ka neil seadustel ja määrustel, millega on kehtestatud isikutele õiguste ning vabaduste piiranguid või on pandud isikutele kohustusi. Õiguskantsler jälgib ka riiklikku järelevalvet ja vastutuse küsimusi ning menetlusnormide otstarbekust seaduslikkuse ja haldussuutlikkuse tagamiseks.

Õiguskantsleri põhiseaduslikkuse järelevalve raames on igaühel õigus pöörduda õiguskantsleri poole seaduse või mõne muu õigustloova akti põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks.

Lisateave artikli kohta