Õiguskantsleri usaldusväärsus

Õiguskantsleri poole pöördunud isikute ja kantseleis läbi viidavate menetluste arv on aastatega pidevalt kasvanud. Kui institutsiooni algusaastatel esitati õiguskantslerile aastas keskmiselt 600 avaldust, siis tänaseks on see arv ligi neljakordistunud. 2004. aastal ületas õiguskantslerile aasta jooksul laekunud avalduste hulk esmakordselt 2000 avalduse piiri, jõudes 2352 avalduseni. See on ligi 400 avaldust rohkem kui 2003. aastal. Keskeltläbi igas viiendas menetluses avastab õiguskantsler, et riigi tegevus on läinud vastuollu põhiseaduse või seadusega või rikkunud muul viisil kaebajate õigusi. Avalduste arvu kasv on eelkõige seletatav inimeste teadlikkuse pideva suurenemisega oma õigustest ja oma õiguste kaitsmise võimalustest.

Samas on pidevalt paranenud ka avaliku sektori ametnike tahe järgida põhiseadust. Paljud rikkumised, mida õiguskantsler tuvastab, ei tulene mitte ametnike pahatahtlikkusest, vaid pigem nende teadmiste ja oskuste puudulikkusest seaduse nõuete täitmisel. Õiguskantslerist on kujunenud tuntud ja tunnustatud ametimees, kelle seisukohtadega peavad arvestama nii rahvas, poliitikud kui ka riigiametnikud. 93% õiguskantsleri soovitustest ja ettepanekutest täidetakse avaliku võimu poolt vastuvaidlematult.

2001. aastal usaldas õiguskantslerit 47% elanikkonnast. 2004. aasta lõpuks oli õiguskantsleri usaldusväärsus tõusnud 76%-ni. Sellega ületas õiguskantsler oma tegevuse arengukavas aastateks 2003–2007 seatud eesmärgi — saavutada 75% elanikkonna usaldus. 2005. aastal on õiguskantsleri usaldusväärsus ulatunud 78%-ni ning 2006. aasta esimesel poolel 79%-ni. Pidev usaldusväärsuse tõus tuleneb küllap mitmetest põhjustest, nagu õiguskantsleri ülesannete laienemine ja õiguskantslerile ka ombudsmani rolli andmine isikute põhiõiguste kaitsmiseks; õiguskantsleri pidev ja järjekindel töö põhiseadusvastasuse väljatoomisel ning avalikkuse teadlik ja süsteemne teavitamine oma tegevusest.

Lisateave artikli kohta