Mõned näited

Õigustloova akti põhiseadusele vastavuse kontrollimine

  • Õiguskantsler kontrollis kodaniku avalduse alusel, kas linnavolikogu määrus, millega kehtestati erinevad ühistranspordi sõidupiletite hinnad lähtuvalt elukoha registreerimisest, on põhiseaduse ja seadustega kooskõlas. Õiguskantsler leidis, et linnavolikogu on kõigile selle linna ühtse piletisüsteemiga liitunud omavalitsuste elanikele soodustuse kehtestamisega ületanud ühistranspordiseaduses antud volitusi. Õiguskantsler saatis linnavolikogule märgukirja seisukohaga, et ühistranspordi erinevate piletihindade kehtestamine lähtuvalt elukoha registreerimisest on põhiseadusega vastuolus. Linnavolikogu tühistas põhiseadusvastase määruse ning lõpetas elanike ebavõrdse kohtlemise avaliku teenuse kättesaamisel lähtuvalt elukoha andmetest.

  • Õiguskantsler menetles omaalgatuslikult, kas kodanike valimisliitude keelustamine kohalike omavalitsuste valimistel on põhiseadusega kooskõlas. Analüüsinud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse valimisliite keelustavaid sätteid, jõudis õiguskantsler seisukohale, et valimisliitude keelustamine on põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsleri hinnangul piirati valimisliitude keelustamisega ebaproportsionaalselt aktiivset ja passiivset valimisõigust. Need inimesed, kes ei soovinud mõne üleriigilise erakonnaga liituda, jäid praktiliselt ilma võimalusest kohaliku elu küsimustes kaasa rääkida. Valimisliitude keelustamise korral ei oleks tagatud ka kohalike omavalitsuste esindusorganite piisav esindatus, sest valimistel on võimalik kandideerida üksnes erakondadel ja üksikkandidaatidel. Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia valimisõigust rikkuvad sätted põhiseadusega kooskõlla. Riigikogu ei täitnud õiguskantsleri ettepanekut. Õiguskantsler pöördus Riigikohtusse taotlusega tunnistada vastavad sätted põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks. Riigikohus rahuldas õiguskantsleri taotluse.

Ombudsmani menetlus

  • Kodanik pöördus õiguskantsleri poole avaldusega, et tema koduvallas suleti perearstikeskus. Avaldaja leidis, et vallas perearstikeskuse sulgemisega rikutakse tema põhiseaduslikku õigust üldarstiabi võrdsele kättesaadavusele, kuna ta peab nüüd tegema arsti juurde minekuks suuri lisakulutusi linna sõidu või koduvisiidi eest. Õiguskantsler asus seisukohale, et tulenevalt põhiseadusest ja seadustest on kohalik omavalitsus kohustatud oma elanikele põhiseaduse kohase tervise kaitse tagama nii, et inimene ei pea tegema selleks ülemääraseid pingutusi. Õiguskantsler pöördus ettepanekutega maavanema ja vallavolikogu poole, mille tulemusel hakati valla elanikele võimaldama tasuta transporti kaugemasse perearstikeskusse. Samuti hakati vallas andma perearstidele ruume tasuta kasutamiseks. Otsiti võimalusi, kuidas katta perearstipunktide majandamiskulusid ning kuidas vallas suletud üldarstiabikeskus nõuetega vastavusse viia ja uuesti avada.

  • Kodanik pöördus õiguskantsleri poole avaldusega, paludes kontrollida julgestuspolitsei tegevuse seaduslikkust Eesti jäähokimeistrivõistluste finaalkohtumisel. Jäähokimängu lõppedes lubas politsei ühe meeskonna poolehoidjatel jäähallist lahkuda, kuid pidas rivaalitsevate fännide vaheliste konfliktide vältimiseks ajutiselt kinni teise võistkonna poolehoidjad. Õiguskantsler asus seisukohale, et taoline grupiviisiline liikumisvabaduse piiramine massiüritustel on õigustatud vaid erandjuhtudel. Inimrühmade liikumisvabaduse piiramine ei tohi olla politsei üldine käitumismall, vaid äärmine abinõu juhul, kui muud õiguserikkumisi ennetavad ja isikute õigusi vähem piiravad meetmed (nagu näiteks tugevdatud jõududega patrullimine, fännirühmade saatmine, korda rikkuvate fännide rahumeelsete seast eraldamine) ei ole andnud või ei annaks soovitud tulemusi. Samuti tuleb üritusel viibivaid pealtvaatajaid liikumispiirangu rakendamisest ette teavitada, et pealtvaatajad saaksid otsustada, kas mängult enne selle lõppu lahkuda või soostuda ajutise liikumisvabaduse piiranguga. Politseiamet võttis õiguskantsleri ettepanekud töös juhindumiseks, pidades neid oluliseks hea politseipraktika kujunemisel Eestis.

Lisateave artikli kohta