Pangajärelevalve

Eesti Panga teiseks oluliseks ülesandeks on järelevalve teostamine krediidiasutuste tegevuse üle. Selle ülesandega tegeleb Pangainspektsioon, mille iseseisvus ka keskpanga sees on tagatud Eesti Panga seaduse ja põhikirjaga.

Kuigi ka järelevalve teostamise üldpõhimõte lähtub vajadusest tagada rahasüsteemi stabiilsus, keskendub pangajärelevalve tegevus erinevalt rahapoliitikast siiski üksikutele pankadele. Seejuures on pangajärelevalve eesmärk aidata finantsstabiilsuse ja kreeditoride huvide kaitse tagamiseks kaasa pangandussektori stabiilsuse ja usaldusväärsuse kasvule ning toetada samas pankade efektiivsust ja kasumlikkust. Järelevalve toimib nii pankade kohapealse kontrolli kui ka regulatiivse raamistiku (nt usaldatavusnormatiivid) kehtestamise kaudu.

Usaldatavusnormatiivide eesmärk on tagada pankade poolt võetavate riskide maandamine: erinevais tegevusvaldkondades võetavaid riske peab peegeldama pankade kapitali adekvaatsus ja likviidsusvaru. Eesti krediidiasutustele kehtestatud usaldatavusnormatiivid vastavad üldiselt Euroopa Liidu nõuetele, kiiresti areneva pangandussüsteemi võimalikke ohte arvestades on need isegi mõneti rangemad.

Samas on Eesti krediidiasutused turumajanduse tingimustes oma äritegevuses iseseisvad ja kannavad seega täielikku vastutust selle tulemuste eest. Järelevalve ülesanne ei ole asendada pankade juhtkonda ega piirata turu distsiplineerivat mõju, vaid vähendada võimalike finantskriisidega ühiskonnale kaasnevaid kulutusi.

Üha enam on juurutatud ka pangagruppide konsolideeritud järelevalvet ja tõhustatud koostööd finantsturu erinevate järelevalveasutuste vahel.

Lisateave artikli kohta