Kohtusüsteem

Sisukord

 • Kohtumenetluse üldpõhimõtted ja kohtusüsteemi ülesehitus

  Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud isikute põhiõigused ja -vabadused sisaldavad ka kohtumenetluse alaseid õigusi. Vastavalt põhiseadusele on igaühel õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral ...
  Loe edasi »

 • Esimese ja teise astme kohtud

  Kohtusüsteemi esimeses astmes mõistavad õigust maakohtud ja halduskohtud. Käesoleval hetkel on Eestis neli maakohut: Harju, Viru, Tartu ja Pärnu maakohus. Igal kohtul on üks või ...
  Loe edasi »

 • Riigikohus

  Kõrgeimaks kohtuks Eesti Vabariigis on Tartus asuv Riigikohus.

  Riigikohtus on järgmised kohtukolleegiumid: 1) tsiviilkolleegium; 2) kriminaalkolleegium; 3) halduskolleegium; 4) põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium. Riigikohtu juures asub ...


  Loe edasi »

 • Põhiseaduslikkuse järelevalve

  Põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve süsteem loodi Eestis 1992. aastal vastu võetud põhiseaduse alusel. Vastavalt põhiseadusele on Eesti kõrgeim kohus Riigikohus ühtlasi põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu koosseisus ...
  Loe edasi »

 • Kohtute haldamine

  Kohtute haldamise küsimused on nii Riigikohtu kui ka justiitsministeeriumi pädevuses. Kohtute seaduse järgi peab kohtuhaldus kandma järgmisi eesmärke:

  • kohtunikel peab olema tagatud võimalus sõltumatult õigust ...

  Loe edasi »

 • Kohtunike õiguslik staatus ja sõltumatuse tagatised

  Põhiseaduse § 146 teine lause sätestab: „Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega.” Kohtunike sõltumatust püütakse tagada eeskätt kohtunike ametisse nimetamise ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »