Esimese ja teise astme kohtud

Kohtusüsteemi esimeses astmes mõistavad õigust maakohtud ja halduskohtud. Käesoleval hetkel on Eestis neli maakohut: Harju, Viru, Tartu ja Pärnu maakohus. Igal kohtul on üks või mitu kohtumaja. Erinevates linnades paiknevate kohtumajade koondamine ühte kohtusse on vajalik töö võimalikult mõistlikuks jaotamiseks.

Maakohtud
Maakohtud arutavad kõiki tsiviil- ja kriminaalasju. Lisaks õigusemõistmisele on seadusega maakohtutele pandud ka mitmeid täidesaatva riigivõimu funktsioone. Nii peetakse kohtu juures kinnistu-, abieluvara-, äri-, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit ning mitut muud registrit.

Halduskohtud
Eestis on kaks halduskohut: Tallinna ja Tartu halduskohus. See tähendab, et kõik haldusasjad jaotatakse nende kahe kohtu vahel. Halduskohtud arutavad kaebusi riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike tegevuse või tegevusetuse peale, samuti muid avalik-õiguslikke vaidlusi. Pärast omandireformi lõpule jõudmist moodustavad enamiku keerukamatest vaidlustest maksuasjad, samuti planeerimise, ehituse ja keskkonnakaitse teemalised asjad.

Ringkonnakohtud
Teise astme kohtuteks on ringkonnakohtud, mis vaatavad apellatsiooni korras läbi maa- ja halduskohtu lahendeid. Käesoleval ajal on Eestis kaks ringkonnakohut: Tallinna ja Tartu ringkonnakohus.

Ringkonnakohus jaguneb arutatavate asjade järgi kolleegiumideks, kolleegiumi istungil võtab asjade apellatsiooni korras arutamisest osa vähemalt kolm kohtunikku.

Lisateave artikli kohta