Kaitsevägi ja Kaitseliit

​Kõige otsemalt tegelevad sõjalise riigikaitse ettevalmistamisega Kaitsevägi ja Kaitseliit.

Rahu ajal on Kaitseväe ülesanne teostada Eesti territoriaalvete ning õhuruumi järelvalvet ja kontrolli tagada vajalik kaitsevalmidus ning teostada ajateenijate sõjalist väljaõpet reservüksuste komplekteerimiseks, lisaks osaleda rahvusvahelistel operatsioonidel abistada tsiviilvõime loodusõnnetuste või inimtegevuse tõttu aset leidnud katastroofide tagajärgede likvideerimisel.

​Kriisi või sõja korral on kaitseväe ülesandeks riigi sõjaline kaitsmine, liitlasvägede saabumiseks vajalike tingimuste tagamine ning neile vastuvõtva riigi toetuse osutamine.

Kaitsevägi koosneb kolmest väeliigist: maaväest, mereväest ja õhuväest. Lisaks kolmele väeliigile kuuluvad kaitseväe koosseisu keskalluvusega üksustena Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Logistikakeskus, Staabi-ja sidepataljon ning Sõjaväepolitsei.

​Eesti Kaitsevägi on kombinatsioon reservarmeest ja elukutselistest sõduritest koosnevatest üksustest. Elukutselised üksused annavad riigile vajaliku kiirreageerimisvõime ning võime osaleda rahvusvahelistel operatsioonidel, koos reservüksustega on aga tagatud kriisi- ja sõjaolukorraks piisav sõjaline jõud. Kaitsevägi on jaotatud administratiiv- ja väljaõppestruktuuriks ning operatiivstruktuuriks. Administratiiv- ja väljaõppestruktuur on mõeldud operatiivstruktuuri üksuste väljaarendamiseks ning selleks, et tagada üldiselt kaitseväe tegevus. Operatiivstruktuur on mõeldud sõjalise kaitse ettevalmistamiseks ning vajadusel selle läbiviimiseks. Rahu ajal on enamus operatiivstruktuuri määratud üksustest reservis. Operatiivstruktuuri suuruseks on määratud 16 000 inimest, mida saab täiendada lisaks täiendusreservi määratud enam kui 30 000 väljaõpetatud kaitseväelasega. Kaitseväe keskmiseks suuruseks rahu ajal on umbes 5500 inimest, kellest umbes 2000 on ajateenijad.

Kaitseliit
Kaitseliit on vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud ja relvi valdav organisatsioon, mis koondab inimesi, kes omast vabast tahtest panustavad riigikaitsesse. Liitu kuulub 12 000 liiget. Koos Kaitseliidu eriorganisatsioonide Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on Kaitseliidu peres tegev üle 19 000 vabatahtliku. Liit jaguneb 15 maakondlikuks organisatsiooniks-malevaks. Sõjalise riigikaitse ettevalmistamise küsimustes allub Kaitseliit Kaitseväe Juhatajale ning organisatsiooni tegevust finantseeritakse Kaitseministeeriumi eelarvest.

Lisateave artikli kohta