Tulemusaudit

Tulemusaudit on keskendunud kolmele avaliku halduse aspektile: säästlikkusele, tõhususele ja mõjususele.

Säästlikkust ehk eesmärkide saavutamiseks tehtavate kulutuste minimeerimist Riigikontroll üldjuhul eraldi ei hinda, küll aga võidakse hinnang säästlikkusele anda tõhusust uurides. Tõhusust hinnates analüüsib Riigikontroll, kas ja kuidas oleks samade ressurssidega võimalik tegevuse tulemust parandada või saavutada sama väiksemate kuludega. Mõjusust hinnates analüüsib Riigikontroll:

  • õigusaktides ja erinevates strateegilistes plaanides väljaöeldud eesmärkide saavutamist;
  • tegeliku tulemuse ja algsete soovide erinevusi.

Riigikontrolli huvitab ka see, millised on tõhususe ja mõjususe eeldused. See tähendab analüüsi, kas avalik sektor lähtub oma tegevuste planeerimisel ja elluviimisel heast juhtimistavast ning arvestab ühiskonna tegelike vajadustega.

Kuna riigi juhtimine avaldub konkreetsetes eluvaldkondades, ei uuri ka Riigikontroll tulemusaudititega riigi juhtimist abstraktselt, vaid konkreetsete valdkondade kaudu. Juba mõnda aega on tööd tehtud probleemipõhiselt, nähes selle plussina, et riigi tegevuse vaatlemine mingi üksikisiku tasandil avalduva probleemi lahendamisena võimaldab analüüsida asutuste tegevust sisulisemalt, kui seda võimaldaks eri asutuste formaalse töökorralduse uurimine. Nii on kaardistatud ka ministeeriumide piirjoonte vahele jäävat „eikellegimaad” ning osutatud eri ministeeriumide vastuolulisele ja kulukale topelttegutsemisele.

Praegu tehakse auditeid neljas valdkonnas: ettevõtluskeskkond; keskkonnakaitse; iseseisev toimetulek ja tervishoid.

Ettevõtluskeskkonda uurides on eesmärgiks aidata kaasa riigi tegevuse tulemuslikkusele ettevõtluse arendamisel, sh aidata riikliku toe ja piirangute abil kontsentreerida kapitali ning tehnoloogiat Eesti majanduskasvu suurendamiseks.

Keskkonnakaitse valdkonnas on praegu tähelepanu all eelkõige ohtlike jäätmete käitlemine ja nende tekke vältimine.

Toimetulekut uurides keskendutakse küsimusele, kas riik on loonud küllaldased eeldused, et kindlustada lapse põhivajaduste rahuldamine ja potentsiaali arendamine kuni nooruki tööturule sisenemiseni. Erilist tähelepanu pööratakse nn riskilastele.

Tervishoiuvaldkonnast on vaatluse all raviteenuste kättesaadavus ning kasutamine kolmel tasandil: perearst, eriarst ja haigla.

Viimastel aastatel on Riigikontroll teinud keskmiselt kümme tulemusauditit aastas.

Lisateave artikli kohta