Nõukogude naine ja sootu ühiskond

Naisküsimuse "essentsialistliku lahenduse" juuri ei tule kaugelt otsida. See on protest "nõukogude naise" vastu. Nõukogude periood teatavasti välistas elust soo kui tähendusrikka kategooria. Polnud naisi ega mehi, olid seltsimehed. Naistepäev küll, jah, aga see ei ülistanud naist traditsioonilises mõttes, vaid naist kui töötegijat. Sugu kui ühiskonda struktureerivat kategooriat Nõukogude Liidus ei tähtsustatud. Seevastu tohutu tähendusega oli Nõukogudemaal klass: kuuluvus töölisklassi oli ilmne eelis, intelligentsi suhtuti taunivalt (parem haridus tähendas reeglina väiksemat palka), paiguti võis see kulmineeruda lausvägivallas (Stalini aja küüditajad lähtusid klassikuuluvusest, eesmärgiks oli kulakluse kui klassi ja kodanlike igandite likvideerimine). Ka rahvus oli midagi distinktset, kategooria, millega tuli aja jooksul "ühele poole saada", kui küsimus polnud just "suures vene rahvas".

Sugu seevastu elimineeriti teoorias täiesti, ta oli isiksuse omadus, mis olulistes küsimustes ei omanud mingit tähendust. Nõukogudeaegses pereuuringute raames tehtud sotsioloogilistes küsitluses on vahel tulemused soo järgi eristatud, kuid sügavama analüüsini ei jõutud, sest selleks ei nähtud vajadust.

Eelpoolöeldust lähtuvalt on arusaadav, miks sõna identiteet pole sisaldanud eestlase mõttemaailmas üldiselt sugu. Identiteeti on seostatud ennekõike rahvusega, see on olnud ka peamine rahvusliku solidaarsuse allikas, seostunud regionaalse päritoluga või siis elukutsega. Küsimusele, kes sa oled, ei hakata Eestis ka tänapäeval tavaliselt vastama, et olen naine või mees (mõned naised vastavad ehk küll, et on emad). Eesti kultuuris ei identifitseerita ennast veel, vähemalt avalikult mitte, ka seksuaalse suundumuse kaudu. Näiteks homoseksuaalsust pole avalikult ja üheselt deklareerinud ükski eesti oluline ühiskonnategelane. Essentsialistlik lahendus naisküsimusele muudab kindlasti ka identiteedikäsitust. Identiteedi osaks võib ka Eestis tasapisi saada sooline kuuluvus, mitte ainult rahvus või elukutse.

Lisateave artikli kohta